monro_logo

POGOVORI Z ULIČNIMI UMETNIKI

pogovori SAMO

Čeprav ulično gledališče nima odra, ima svoje zaodrje, v katerem se v času Ane Desetnice v Ljubljani že nekaj let ''sprehaja'' tudi gledališki kritik in dramaturg Samo Oleami. Pogovori z uličnimi umetniki so se v tem času pokazali kot dragocen prostor artikulacije umetniških pristopov in situacij, s katerimi se nastopajoči srečujejo na ulici, pa tudi kot mesto medsebojne izmenjave umetniških strategij in uličnih izkušenj. Objavljamo zapise Sama Oleamija (v angleškem jeziku), ki so nastali po nekaterih pogovorih, in njihove povzetke (v slovenskem in angleškem jeziku).  

19367381406 75bd9a8ea4 z

 

ZGODBE NA ULICI, PLES NA ULICI 

Potopis po 20. mednarodnem festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica, Ljubljana 2017

Recenzije, dramaturški odzivi in razmišljanje o vrhuncih jubilejne 20. Ane Desetnice v Ljubljani.

STORIES IN THE STREET, DANCING IN THE STREET

Itinerary of 2017 Ana Desetnica festival 

Reviews, semi-review-dramaturgical feedbacks and pondering on festival highlights.

ČLANEK / ARTICLE

 

ULIČNO GLEDALIŠČE – BITI SKUPAJ KOT UMETNOST

Potopis po mednarodnem festivalu uličnega gledališča Ana Desetnica 2015, Ljubljana

Pisec opiše svoje prvo profesionalno srečanje s svetom uličnega gledališča v vlogi gledališkega kritika skozi tri možne problemske vstope v specifiko gledališča v urbanih prostorih, na katere naveže videne predstave iz festivala Ana Desetnica 2015. 1 – Kako ulično gledališče skozi živ stik s publiko ustvarja začasne mikro skupnosti med publiko in nastopajočimi, nujne za vzpostavitev organizma uličnogledališke predstave znotraj urbanega prostora mesta. 2 – Kako se ulične predstave lotevajo izziva oblikovanja zgodbe znotraj mestnega vrveža skozi dramaturgijo asociativnega nizanja prizorov. 3 – Kako ulične predstave zaživijo z mestnimi prostori in se skozi odzivanje na njih razvijajo.

STREET THEATRE AND THE ART OF BIENG TOGETHER

Itinerary of International Street Theatre Festival Ana Desetnica 2015, Ljubljana

Describing his first entry into the world of street theatre in the role of a theatre critic, the author links performances from the 2015 Ana Desetnica festival to three possible entry points of looking at the specifics of theatre in the urban spaces. 1 – How street theatre through immediate contact with its audience creates temporary micro communities between performers and the audience, necessary to maintain the organism of a street performance within the space of a city. 2 – How street theatre performances can take on a challenge of creating narratives within a busy street environment by dramaturgy based on associative flow of scenes. 3 – How street theatre performances respond to urban spaces they’re enacted in and develop themselves in the process.

ČLANEK / ARTICLE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BITI SAM IN MED VSEMI

Dramaturški komentar uličnogledališkega dogodka »Ana Monro: Sam med vsemi«, Festival Ana Desetnica 2015, Ljubljana

Dramaturški komentar vpogleda v strukturo unikatnega uličnogledališka dogodka »Sam med vsemi«, ki kombinira vplive dramskega gledališča (zgodba, karakterji), hepenininga (mešanje publike in nastopajočih) ter samovzniklih akcij, ki se porodijo, ko si sosedje pomagajo izkopati avte izpod snega. Komentar se naslanja na tri različne modele odnosa med predstavo in publiko kot jih je razdelal Marco de Marinis v tekstu Dramaturgija gledalca (1987).

BETWEEN BEING ALONE AND IN THE CROWD 

Dramaturgical feedback on the street theatre event »Ana Monro: Alone in the Crowd«, Ana Desetnica festival 2015, Ljubljana

The dramaturgical feedback is looking into the structure of a unique street theatre event »Alone in the Crowd« which is combining influences of drama theatre (story, characters), happenings (intermixing audience members with performers) and spontaneous working actions emerging when neighbours help each other to dig their cars from underneath the snow. To help with the analysis the feedback is leaning onto three different models of performance to audience relations as explained in Marco de Marinis’ article Dramaturgy of the Spectator (1987).

ČLANEK / ARTICLE

 

OBJETI STRIČKA SAMA

Recenzija uličnogledališke predstave »Bad Rabbits (Litva): Jutri pripada meni«, Festival Ana Desetnica 2015, Ljubljana

Recenzija predstave »Jutri pripada meni«, ki skozi umetniško strategijo t.i. »nadidentifikacije« proizvede satirično-politično poanto znotraj uličnogledališke situacije, ne da bi na poti izgubila naklonjenost občinstva.

EMBRACING UNCLE SAM

Review of street theatre performance »Bad Rabbits (Lithuania): Tomorrow Belongs to Me«, Ana Desetnica festival 2015, Ljubljana

Review of the street theatre performance »Tomorrow Belongs to Me« which manages to achieve a satirical-political effect within street theatre situation through the artistic strategy of »overidentification«, without losing the sympathy of its audience along the way.

ČLANEK / ARTICLE

 

 

 
© 2018 GLEDALIŠČE ANE MONRO / Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija / +386 (0)59 366 163 / ana.monro@kud-fp.si